Banner Access
Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
v

Kursor myszy. Opis niektórych funkcji umożliwiających odczyt właściwości
kursora myszy i wywołanie zdarzeń przycisków myszy.

Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long
      Odczytuje aktualną pozycję jaką ma kursor myszy względem współrzędnych ekranu.
Przy błędzie zwraca Zero, przy powodzeniu zwraca wartość <> 0.
lpPoint - wskaźnik do struktury POINTAPI zawierającej współrzędne kursora myszy
Private Type POINTAPI
X As Long ' współrzędna X punktu
Y As Long ' współrzędna Y punktu
End Type

Dim papi As POINTAPI
lRet = GetCursorPos (papi)
Debug.Print papi.X; papi.Y
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal X As Long, _
ByVal Y As Long) As Long
      Przesuwa kursor myszy w nowe położenie X;Y w/m współrzędnych ekranowych. Jeżeli nowe współrzędne nie zawierają się w obszarze ekranu system automatycznie dopasowuje skrajne położenia kursora myszy.
Przy błędzie zwraca Zero, przy powodzeniu zwraca wartość <> 0.
X - nowa współrzędna X punktu,
Y - nowa współrzędna Y punktu,

lRet = SetCursorPos(100, 200)
Private Declare Sub mouse_event Lib "user32.dll" (ByVal dwFlags As Long, _
ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cButtons As Long, _
ByVal dwExtraInfo As Long)
      Symuluje ruch kursora myszy, lub kliknięcie przycisku myszy. Nie zwraca żadnej wartości.
dwFlags - kombinacja poniższych stałych określa ruchu lub zdarzenia przycisku myszy
MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = &H8000 Jeżeli flaga ta nie jest ustawiona, wartości dx i dy odnoszą się do aktualnej pozycji jaką ma kursor myszy.
Jeżeli jest ustawiona to wartości dx i dy odnosza sie do absolutnej pozycji, gdzie górny-lewy narożnik ma współrzędne (0,0), a dolny-prawy (65535,65535).
MOUSEEVENTF_MOVE = &H1 Zachodzi ruch myszy 
MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2  Lewy przycisk jest wciśnięty 
MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4  Lewy przycisk jest jest zwolniony
MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8  Prawy przycisk jest wciśnięty 
MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10 Prawy przycisk jest jest zwolniony
MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20 Środkowy przycisk jest wciśnięty 
MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40  Środkowy przycisk jest zwolniony
MOUSEEVENTF_WHEEL = &H80 Windows NT: Jeżeli mysz posiada kółko, dane o ruchu myszy uzyskać można z dwData
WHEEL_DELTA = 120 stała zwracana w dwData, że zostało kliknięte kółko myszy
dwData
jeżeli w  dwFlags jest ustawiony MOUSEEVENTF_WHEEL, wtedy dodatnia wartość  oznacza, że kółko obracane jest do przodu; ujemne, że kółko obracane jest do tyłu (do użytkownika). Przy kliknięciu kółkiem zwracana jest wartość  WHEEL_DELTA = 120
dwExtraInfo
dodatkowa 32-bitowa wartość zwracana przez funkcję GetMessageExtraInfo będąca danymi związanymi ze zdarzeniami myszy