Banner Access
Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
BraTxtWidth wielkość: 42 KB. Status: free

Pomiaru długości wpisywanego tekstu.

W trakcie wpisywania tekstu do jednolinijkowego pola określana jest długość tekstu i porównywana z dopuszczalną szerokością pola tekstowego.

UWAGA:
 • Obsługiwany jest tylko jednolinijkowy tekst (bez znaków vbNewLine).
 • Funkcja GetCharWidth (...) nie zawsze zwraca prawidłowe wyniki: np. dla grubości czcionki FontWeight = 900 wartości są zawyżone w stosunku do wyniku zwracanego przez GetTextExtentPoint (...).
separator
BraMultiLine wielkość: 44 KB. Status: free

Ograniczenie ilości wpisywanych linii oraz wyznaczanie
numeru linii, która ulega zmianie w kontrolce TxtBox.

 1. W trakcie wpisywania tekstu do TxtBox-a sprawdzana jest ilość linii jaką zajmuje tekst.
 2. Określany jest numer linii, która jest w obecnej chwili zmieniana.
 3. Uwzględniane są nie tylko linie wynikające z wprowadzenia vbNewLine, ale także linie wynikające z tzw. złamania linii w TxtBox-ie.
UWAGA:
 • Wysokość TxtBox-a  musi być powiększona dodatkowo o jedną wysokość linii ponad dopuszczalną ilość.
separator
BraUCaseTxt wielkość: 18 KB. Status: free

Zamiana wielkości wpisywanych liter.

 1. W trakcie wpisywania tekstu w zależności od opcji zmieniana jest wielkość liter.
 2. Wielkość liter zmieniana jest także podczas wklejania tekstu ze schowka.
 3. Kursor pozostaje cały czas w swoim prawidłowym położeniu.

BraConvertText wielkość: 44 KB. Status: free

Konwerter tekstu: ISO-8859-2 (ISO Latin-2),
Windows-1250, IBM (CP852), Mazovia, None.

 1. Przed rozpoczęciem konwersji tekstu na typ docelowy, podejmowana jest próba rozpoznania kodu tekstu źródłowego.
 2. Konwerter tekstu może pobierać i przekazywać tekst w/g poniższego schematu:
  1. Pliku do pliku - konwersja tekstu z pliku wybranego w oknie dialogowym GetOpenFileName. Do nazwy pliku dodawany jest przed rozszerzeniem sufix = sConvType i przekonwertowany tekst zapisywany jest w pliku docelowym w tej samej lokalizacji.
   Jeżeli plik docelowy istnieje to zostaje nadpisany.
  2. Plik do stringu - wykonywana jest konwersja tekstu z pliku wybranego w oknie dialogowym GetOpenFileName. Po konwersji przekonwertowany tekst zostaje wyświetlony w formancie Me.txtStrOut.
  3. String do pliku - przeprowadzana jest konwersja tekstu z formantu Me.txtStrIn. Po konwersji tekst zapisywany jest w pliku pod nazwą wybraną w oknie dialogowym GetSaveFileName.
  4. String na string - po konwersji tekstu z formantu Me.txtStrIn tekst wyświetlany jest w formancie Me.txtStrOut.
 3. Możliwa jest konwersja tekstu na docelowy typ NONE (bez polskich znaków), ale nie ma możliwości konwersji tekstu z typu NONE.
Konwerter tekstu powstał w oparciu o funkcję knMazNaLat autorstwa Krzysztofa Naworyty
separator
BraStringToArray wielkość: 20 KB. Status: free

Kopiowanie stringu do tablicy i konwersja tablicy na string.

 1. Metody kopiowania stringu do tablicy:
  • CopyMemory arrByte(1), ByVal cString, lLenStr
  • CopyMemory arrByte(1), ByVal StrPtr(cString), 2 * lLenStr
  • CopyMemory arrInteger(1), ByVal StrPtr(cString), 2 * lLenStr
  • arrByte = StrConv(cString, vbUnicode)
  • arrByte = StrConv(cString, vbFromUnicode)
 2. Metody konwersji poszczególnych tablic na string znajdują się w przykładowym pliku.
separator
BraCharsInString wielkość: 29 KB. Status: free

Obliczanie wystąpień poszczególnych liter (znaków) w ciągu wejściowym.

 1. Zliczane są tylko pojedyncze znaki.
 2. Znak końca linii - vbNewLine jest traktowany jako dwa oddzielne znaki.