Banner Access
Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
BraWindDB - wielkość: 31 KB. Status: free

Zabezpieczenie okna bazy danych poprzez dezaktywację niektórych elementów składowych okna.

 1. Dezaktywacja okna i przycisków w oknie bazy danych w wyniku czego niemożliwy jest dostęp do okna bazy po odsłonięciu go z menu Okno/Odkryj, kodu VBA lub w inny sposób (np. Unhide.exe).
  Ze względu na odmienną strukturę jakie ma okno bazy w Access 2000 jedno z okien jest chowane, a nie dezaktywowane.
  W celach poglądowych, (aby widoczne były zmiany) nie jest dezaktywowane okno bazy danych.
 2. Chowane jest menu podręczne okna bazy danych umożliwiające dostęp do Autostartu gdy odsłonięte jest okno bazy (ma to sens gdy nie jest widoczne pełne menu systemowe Accessa).
 separator
BraAutostart wielkość: 72 KB . Status: free

Ujawnianie zmian ustawień w opcjach Autostartu (np. przez Shifter.mdb)

 1. Po otwarciu pokazywane jest własne menu i pasek narzędzi (ze zdezaktywowanym menu Uprawnienia, sprawdzane są ustawienia Autostartu i jeżeli nie zostały zmienione, proces otwarcia przebiega normalnie.
 2. W odstępach 1 sek. sprawdzane są ustawienia Autostartu i ewentualne zmiany nadpisywane są własnymi ustawieniami z równoczesnym zapisem w  tAutostart dokonanych zmian oraz badany jest stan formularza frmSprawdzaj, jeżeli jest widoczny to następuje jego dezaktywacja i schowanie.
 3. Przy zamknięciu sprawdzane są ustawienia Autostartu (przywracane zmienione) i odłączana jest tabele tAutostart.
UWAGA:
 • Pliki BraAutostart.mdb i Dane.mdb muszą znajdować się w tym samym katalogu.
 • Aby przeglądać i zmieniać kod należy wcześniej zamknąć frmSprawdzaj, ponieważ formularz ten ma uruchomiony Timer co przeszkadza podczas dokonywania zmian w kodzie.
 
BraLogo  wielkość: 112 KB . Status: free

Przydzielanie uprawnień do formularza oraz poleceń Menu (subMenu) i poleceń paska narzędzi w zależności od uprawnień otrzymanych po zalogowaniu się oraz monitorowanie zmian dokonanych podczas edycji formularza.

W zależności od uprawnień zapisanych w tHasla bazy Dane.mdb (hasło bazy: asdfg) logujący po wpisaniu poprawnego hasła może otrzymać uprawnienia:

 1. Full - (aaa) - automatyczne pokazanie wszystkich obiektów bazy, łącznie z pełnym menu Accessa oraz dostęp do formularza Rejestr zmian lub (qwerty - własne awaryjne hasło dostępu z pełnymi uprawnieniami). Dołączane są tabele tZmiany, tDetale i tworzona tabela tmpUpraw (bez haseł).
 2. Maxi - (bbb) - pełne uprawnienia do wprowadzania danych w frmDane (dodawanie, usuwanie, zmiana rekordów),
 3. Midi  - (ccc)  - bez usuwania rekordów,
 4. Mini  - (ddd)  - tylko wprowadzanie nowych rekordów,
 5. Brak  - (eee)  - tylko do odczytu.
 6. Po zalogowaniu się aktywowana jest w zależności od uprawnień. jedna z pozycji w subMenu menu Uprawnienia oraz jeden z przycisków paska narzędzi oraz ustawiane są określone właściwości frmDane 

W trakcie edycji frmDane monitorowane są formanty i w przypadku jakiejkolwiek zmiany rekordów następuje zapisanie w tZmiany i tDetale poniższych danych:

 1. starej i nowej wartość zmienianego rekordu  lub wartości nowego rekordu 
 2. rodzaj zmiany
  • NR - dodanie rekordu, 
  • Dl - usunięcie rekordu lub wielu rekordów (w widoku arkusz danych), 
  • Zm - zmiana rekordu,
 3. data zmiany
 4. identyfikator osoby zmieniającej dane.

Zmiany może edytować użytkownik z uprawnieniami Full w formularzu Rejestr zmian
Przy zakończeniu odłączne są wszystkie tabele.

UWAGA:
 • pliki BraLogo.mdb i Dane.mdb muszą znajdować się w tym samym katalogu.
 separator
BraPrpLogoDBwielkość: 126 KB. Status: free

Zastosowanie trzech przykładowych baz w jednej zbiorczej bazie.

 1.  Zabezpieczenie okna bazy poprzez dezaktywację poszczególnych elementów okna DB ( - szczegóły BraWindDB ).
 2.  Ograniczenie możliwości zmian ustawień opcji Autostartu (-szczegóły BraAutostart ).
 3.  Przydzielanie uprawnień do edytowania formularza oraz poleceń Menu (subMenu) i poleceń paska narzędzi w zależności od uprawnień otrzymanych po zalogowaniu się oraz monitorowanie zmian dokonanych podczas edycji formularza (- więcej szczegółów w BraLogo ).
UWAGA:
 • BraPrpLogDB.mdb wymaga odwołania do biblioteki Microsoft Object Library.
 • pliki BraLogo.mdb i Dane.mdb muszą znajdować się w tym samym katalogu.