Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner Access
separator

Aby zainteresować odwiedzających nowszą stroną www.bratki.w.v1.pl/accesspseudofaq przedstawiam poniżej spis zamieszczonych tam problemów w dziale "VBA".

Dział II:   • VBA •

1. Okna Access

1.1 Uchwyt, klasa, tytuł oraz ID okien Access'a.
1.2 Pokazywanie (ukrywanie) okna bazy danych przy użyciu funkcji API.
1.3 Dezaktywowanie okno bazy danych.
1.4 Widoczne lub odkryte okno bazy.
1.5 Dezaktywowanie (ukrywanie) menu systemowe oraz przycisków Min, Max i X.
1.6 Dezaktywowanie przycisku X na pasku tytułowym okna Accessa.
1.7 Uruchomianie wbudowanego paska postępu Accessa.
1.8 Jak powiększyć wbudowany pasek postępu Accessa.
1.9 Zmiana koloru tła aplikacji Access.

2. Okna Formularzy

2.1 Uchwyt aktywnego okna na formularzu.
2.2 Uchwyty sekcji formularza.
2.3 Uchwyt formantu TextBox lub ComboBox (mającego fokus), podczas ładowania formularza lub podczas zdarzenia OnEnter formantu.
2.4 Detekcja kliknięcia strzałki formantu ComboBox.
2.5 Ustawianie formularza w/m wolnej dostępnej przestrzeni w oknie MS Access.
2.6 Zmiana wartości aktywnego formantu bez wywoływania zdarzenia BeforeUpdate i AfterUpdate.
2.7 Sprawdzenie, czy formularz został otwarty poprzez kliknięcie w oknie bazy.
2.8 Sprawdzenie, czy formularz jest podformularzem.
2.9 Otwarcie formularza PopUp i ustawienie go w/m przycisku otwierającego.
2.10 Blokada przycisków nawigacyjnych formularzu.
2.11 Kolor tła (BackColor) sekcji Detale formularza = -2147483633. Konwersja na kolor (RGB).
2.12 Wymuszenie wpisywania tekstu dużymi lub małymi literami w formancie TextBox.
2.13 Ograniczenie wpisywanego tekstu do szerokości formantu TextBox.
2.14 Formularz bez paska tytułowego i bez możliwości zamknięcia.
2.15 Jeden formularz pod drugim. Wyśrodkować (w poziomie) dolnego formularza w/m górnego.
2.16 Blokada dostępu do formularza, który otworzył drugi formularz.
2.17 Metoda dopisania we wszystkich formularzach w procedurze Private Sub Form_Load() wywołania własnej funkcji.
2.18 Menu na formularzu.
2.19 Otrzymanie fokusu przez okno. Aktywne okno formularz.

3. Okna Dialogowe

3.1 Otwarcie okna dialogowego, wstrzymanie wykonywania kodu i pobranie uchwytu okna dialogowego.
3.2 Wywołanie okno komunikatu, gdy okno Accessa jest (zminimalizowane) nieaktywne przez 3 sek..
3.3 Zmiana wprowadzanych znaków w InputBox'ie na ******.
3.4 Detekcja kliknięcia w InputBox'ie przycisku Anuluj lub OK.
3.5 Prymitywny pasek postępu w oknie komunikatu MsgBox'a.
3.6 Wstawienie paska postępu Access'a do okna komunikatu MsgBox.
3.8 Zmiana tekstu na przyciskach w oknie komunikatu MsgBox'a.

4. Praca z tekstem

4.1 Konwersja ciąg znaków na tablicę typu Byte i konwersja powrotna.
4.2 Ilość wystąpień znaku (sekwencji znaków) w wejściowym ciągu znaków.
4.3 Ilość wystąpień pojedynczych znaków w ciągu wejściowym.
4.4 Brak w Access'ie 97 funkcji Split.
4.5 Brak w Access'ie 97 funkcji Join.
4.6 Brak w Access'ie 97 funkcji Replace.
4.7 Brak w Access'ie 97 funkcji StrReverse.
4.8 Brak w Access'ie 97 funkcji InStrRev.
4.9 Sprawdzenie, czy tekst zawiera wyłącznie duże lub małe litery.
4.10 Konwersja tekstu na różne strony kodowe.
4.11 Rozpoznawanie kodowania tekstu (WIN 1250, IBM-852, ISO-2 czy Mazovia.
4.12 Konwertowanie tekstu na (z) MAZOVIĘ, IBM CP-852, WIN-1250, ISO-2 lub NONE.
4.13 Przykładowe pobranie z tekstu typu 23-734-34-2006 ciągu trzech znaków w przykładowym formacie 7##.
4.14 Szyfrowanie i odszyfrowanie tekstu.
4.15 Pierwsze wystąpienie ciągu cyfr (liczby) w wejściowymo ciągu.
4.16 Wstawianie spacji lub dowolnego pojedynczego znaku po każdym znaku w ciągu wejściowym .
4.17 Sortowanie rosnąco lub malejąco tablicy typu String.
4.18 Usuwanie wszystkich dodatkowych znaków innych niż małe i duże litery oraz spacje.
4.19 Generowanie strony Html, zawierającej tabelę z danymi (5 kolumn i 1000 wierszy). Przyspieszenie ok. 100-krotne.
4.20 Wielokrotnej kankatencji (np. w pętli For i = 0 To 5000. Przyspieszenie operacji kankatencji.
4.21 Konwersja na czas ciąg znaków typu: 1h15m25s, 15m25s, 22h5s, 15h itd. .
4.22 Rozdzielenie ciągu znaków na elementy o stałej szerokości i przedzielenie ich separatorem dowolnej długości.
4.23 Konwersja tekstu Unicode (UCS-2) w zapisie szesnastkowym na tekst ANSI.
4.24 Generowanie hasła będącego kombinacją dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
4.25 Konwersja tekstu w systemie znaków UTF8 na WIN-1250 i konwersja odwrotna.
4.26 Konwersja tekstu na postać heksadecymalną.
4.27 Pobranie danych z pliku bez separatorów, gdzie dane są ściśle określonej długości.

5. Praca z liczbami

5.1 Zaokrąglanie liczby do n cyfr po przecinku, Niezbyt prawidłowe działanie funkcji Round(...a.
5.2 Czy zawsze prawdą jest wyrażenie: (2,3 - 2,3) = 0.
5.3 Błąd "Przepełnienia" dla zmienna typu Long w eyrazeniu: (255 * 255).
5.4 Symbol systemowego separatora dziesiętnego.
5.5 Silnia liczby (max. do 27) oraz operacja odwrotna.
5.6 Młodsze i starsze słowo (HiWord, LoWord) oraz młodszy i starszy bajty (HiByte, LoByte) liczby typu Long.
5.7 Konwersja liczbę na postać Hexadecymalną i operacja odwrotna.
5.8 Przypisanie do zmiennej Variant (podtyp Decimal) liczbe przekraczającą zakres typu Long np. 10888869450418352160768000000.
5.9 Ilość dni w miesiącu dla danego roku.
5.10 Zamiana liczby typu Long na postać dwójkową (VBA) oraz w kwerendzie bez użycia funkcji zewnętrznych.
5.11 Kopiowanie tablicy zawierającej dane liczbowe. Przyspieszanie od 2 do 12 razy.
5.12 Wstawianie tablicy do tablicy z danymi liczbowymi. Przyspieszenie od 3 do 15 razy.
5.13 Konwersja czasu uniwersalnego UTC na czas lokalny i operacja odwrotna.
5.14 Jak pobrać separator daty, format daty krótkiej, ilość dni w miesiącu, nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, pierwszy pełny tydzień w roku.

6. Praca z plikami

6.1 Zmiana bieżącego folderu i napędu.
6.2 Otwarcie pliku do odczytu (zapisu).
6.3 Pobranie całego pliku lub fragmentu pliku do tablicy.
6.4 Pobranie plik (fragmentu pliku) do zmiennej typu String.
6.5 Ile linii zawiera plik.
6.6 Pobranie kolejnych linii z pliku.
6.7 Usuwanie kolejnych linii z pliku.
6.8 Zastępowanie lub wstawianie kolejnych linii w pliku.
6.9 Pomocnicza funkcja sprawdzająca poprawność argumentów używanych funkcji.
6.10 Pobranie ścieżki do wszystkich podfolderów znajdujących się w folderze.
6.11 Pobranie i zapis do tabeli ścieżek do wszystkich plików znajdujących się w folderze (również w podfolderach).
6.12 Datę utworzenia, datę dostępu, datę modyfikacji pliku oraz wielkość pliku.
6.13 Przekształcenie krótkiej nazwy pliku na nazwę długą.

7. Inne przykłady

7.1 Wykrycie kliknięcie prawym przyciskiem myszy nad formantem.
7.2 Pobranie daty i czasu z Internetu.
separator