Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner Access
separator

Aby zainteresować odwiedzających nowszą stroną www.bratki.w.v1.pl/accesspseudofaq przedstawiam poniżej spis zamieszczonych tam problemów w dziale "MS Access".

Dział I:   • MS Access •

1. Baza danych

1.1 Ścieżka do folderu w którym znajduje się baza danych.
1.2 Nazwa pliku bazy danych.
1.3 Otwarcie drugiej bazę danych.
1.4 Pokazywane (ukrywane) okna bazy danych.
1.5 Czy baza danych otwarta jest w trybie wyłączności.
1.6 Ukrywanie startowej bitmapy Accessa.
1.7 Odkrywanie niewidocznych obiektów bazy w oknie bazy => Opcje bazy danych (SetOption).
1.8 Zmiana ikony i tytułu okna Accessa i zabezpieczenie bazy przed klawiszem SHIFT.
1.9 Wejście w tryb projektowania zabezpieczonej bazy danych (plik *.mdb) za pomocą opcji startowych.
1.10 Otwarcie bazy zabezpieczonej hasłem.
1.11 Uniemożliwienie otwarcia drugiej instancji bazy.
1.12 Sprawdzenie, czy jest otwarta inna instancja Access'a.
1.13 Zapis zawsze dostępnych danych konfiguracyjnych.
1.14 Wylistowanie wszystkiech utworzonych obiektów bazy.

2. Tabele i kwerendy

2.1 Ilość rekordów w tabeli.
2.2 Czy istnieje tabela w bazie.
2.3 Czy istnieje pole w tabeli.
2.4 Dodawanie pole do tabeli macierzystej lub połączonej.
2.5 Zmiana nazwy pola w tabeli macierzystej lub połączonej.
2.6 Wywołanie funkcji DLookup i przekazanie kwerendzie parametru.
2.7 Błąd wykonania '3061' - Za mało parametrów. Oczekiwano np. 2.
2.8 Odzyskanie omyłkowo usuniętej tabeli z bazy danych.
2.9 Średnia liczb z 2 lub więcej pól tego samego rekordu.
2.10 Ukrywanie tabeli, tak by nie była widoczna w oknie bazy.
2.11 Współrzędne kursora myszy nad oknem tabeli (kwerendy) poza obszarem danych.
2.12 Zdarzenie MouseUp kwerendy nad obszarem danych, zainicjowane zdarzeniem MouseDown nad nagłówkiem kolumny lub selektorem rekordów.
2.13 Sprawdzanie widoku tabeli lub kwerendy (widoku Arkusz danych (DataSheet)). Sprawdzanie widoku formularza lub raportu (Widok Projekt (DesignView).

3. Formularz

3.1 Przesuwanie formularza bez zmiany jego rozmiaru. Zmiena rozmiaru formularza bez zmiany jego położenia.
3.2 Dziewięć wizualnych metod otwierania formularza.
3.3 Otwierania tego samego formularza w nowym oknie.
3.4 Szablony formularzy i raportów w MS Access.
3.5 Stan wypełnienia formantów formularza.
3.6 Nazwy wbudowanych i niestandardowych pasków poleceń.
3.7 Określenie sekcji formularza w której znajduje się formant.
3.8 Migająca etykieta na formularzu.
3.9 Pasek postępu osadzony w formularzu lub uruchamiany jako modalny formularz.
3.10 Lista rozwijana - ustawienie kursor na końcu tekstu po aktualizacji.
3.11 Zdarzenia zachodzące nad selektorem rekordów i nagłówkami kolumn w formularzu w widoku Arkusz danych.

4. Raporty

4.1 Nieprzewidziana zmienia układ strony w raporcie.
4.2 Powody, dlaczego raporty nie działają na innym komputerze.
4.3 Zmiana tytułu etykiety w raporcie otwartym w trybie "podglądu".
4.4 Dopasowanie rozmiaru raportu do okna (zmiana powiększenia).
4.5 Prosty wykres słupkowy bez z kontrolki MSGraph.
4.6 Prosty wykres kołowy bez kontrolki MSGraph.
4.7 Wypełnienie tła etykiety prostym wzorem.
4.8 Rozpoznanie trybu otwiercia raportu - (trybie "Do wydruku" lub "Do podglądu").
4.9 Automatyczne dopasowanie wielkość czcionki do etykiety o stałej wielkości.

5. Moduły i makra

5.1 Uworzenie nowego moduł standardowego i jego zapisanie w bazie.
5.2 Zapis małego pliku (np. ikony aplikacji) w module.
5.3 Zabezpieczenie przed podmianą ikony bazy danych, czyli zapis pliku graficznego w module.
5.4 Otwarcie okno "Odwołania" w Access 2000+ za pomocą kodu VBA.
5.5 Usuwanie "zagubionych" odwołań, lub odwołania zaczynające się od określonego wyrażenia, w oknie dialogowym "Odwołania w pliku *.mdb w "Access 2000+.
5.6 Wylistowanie wszystkich dostępnych odwołań w pliku *.mdb Access 2000+.

6. Obsługa błędów

6.1. Ogólnie o obsłudze błędów w Ms Access.
6.2. O obsłudze błędów na pl.comp.bazy-danych.msaccess.
6.3. Numery błędów Accessa i ich opisy.
6.4. Opis błędu wywołanego podczas uruchamiania funkcji API.
separator