Banner Access
Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   

Witaj na trochę odświeżonej stronie o MS Access 97

Pierwotnie strona ta znajdowała się pod adresem www.bratki.w.v1.pl
Zadebiutowała ona 8 kwietnia 2003 roku i zakończyła żywot 28 czerwca 2006 roku po zamieszczeniu ostatniej przykładowej bazy. W sumie zamieściłem tam ok. 70 przykładowych baz danych w przeważającej większości tworzonych w wersji MS Access 97. Tylko kilka przykładów było utworzonych w MS Access 2000.

W dniu 5 grudnia 2006 roku ujrzała światło dzienne druga moja strona zamieszczona pod adresem www.bratki.w.v1.pl/accesspseudofaq. Najciekawsze rozwiązania (przykładowe bazy) z tej strony zamieściłem również na nowej stronie i część z nich usunąłem ze starej strony.

Trzeba było następnych 3 lat, by dojrzeć do próby przepisania strony www.bratki.w.v1.pl na bardziej przyjazny HTML, a przede wszystkim zrezygnowanie z przestarzałych i mocno krytykowanych ramek. O kodzie HTML niewiele można było powiedzieć dobrego, ponieważ był to mój debiut, jeżeli chodzi o HTML. Nie chcę przez to powiedzieć, że obecnie znam się na HTML-u i jestem mistrzem, ale przynajmniej próbuję zrobić coś nowszego i troszeczkę lepiej.


Aby zainteresować odwiedzających nowszą stroną Access Pseudo-FAQ przedstawiam poniżej spis zamieszczonych tam przykładowych baz, rozwiązań i odpowiedzi.

• Dział:   I. Access ... więcej o "Obiektach bazy danychMS Access"

Przykładowe bazy, sposoby rozwiązań problemów, odpowiedzi:

• Baza danych - 14 przykładów m.in. ścieżka i nazwa bieżącej bazy danych, uniemożliwienie otwarcia drugiej instancji bazy danych, tryb otwarcia, obiekty w oknie bazy danych. • Tabele i kwerendy - 13 przykładów m.in. odzyskanie omyłkowo usuniętej tabeli, kursor myszy nad oknem tabeli (kwerendy) poza obszarem danych i zdarzenie MouseUp kwerendy nad obszarem danych. • Formularz - 11 przykładów m.in. kilka wizualnych metod otwierania formularza, stan wypełnienia wymaganych formantów, pasek postępu w formularzu lub jako modalny formularz. • Raporty - 9 przykładów m.in. zmiana tytułu etykiety w raporcie otwartym w trybie "podglądu", prosty wykres słupkowy lub kołowy bez z kontrolki MSGraph, dopasowanie rozmiaru raportu do wielkości okna, dopasowanie wielkość czcionki do etykiety. • Moduły i makra - 6 przykładów m.in. zapis małego pliku (np. ikony aplikacji) w module, otwarcie okno "Odwołania" w Access 2000+ za pomocą kodu VBA i usuniecie "zagubionych" odwołań, lista wszystkich dostępnych odwołań w pliku *.mdb Access 2000+. • Obsługa błędów - 4 przykłady m.in. ogólnie o obsłudze błędów w Ms Access i na grupie pl.comp.bazy-danych.msaccess, numery błędów Ms Access i ich opisy oraz opisy błędów wywołanych podczas uruchamiania funkcji API.

• Dział:   II. VBA ... więcej o "Zastosowaniu VBA w MS Access"

Metodyka, przykładowe bazy, rozwiązania:

• Okna Accessa - 10 przykładów m.in. uchwyt, klasa, tytuł oraz ID okien Access'a, Dezaktywowanie (ukrywanie) menu systemowe oraz przycisków Min, Max i X, wbudowany pasek postępu Accessa. • Okna Formularzy - 19 przykładów m.in. uchwyt aktywnego okna na formularzu, uchwyty sekcji formularza, dopisania we wszystkich formularzach w procedurze Private Sub Form_Load() wywołania własnej funkcji, własne menu na formularzu. • Okna Dialogowe - 8 przykładów m.in. okno dialogowe i wstrzymanie wykonywania kodu, prymitywny pasek postępu lub wbudowany pasek postępu Access'a w oknie komunikatu MsgBox. • Tekst - 27 przykładów m.in. konwersja tekstu na różne strony kodowe oraz na (z) MAZOVIĘ, IBM CP-852, WIN-1250, ISO-2, szyfrowanie i odszyfrowanie tekstu, sortowanie tablicy typu String, konwersja tekstu Unicode (UCS-2) w zapisie szesnastkowym na tekst ANSI. • Liczby - 14 przykładów m.in. zaokrąglanie liczby do n cyfr po przecinku, silnia liczby (do 27), HiWord, LoWord, HiByte, LoByte, konwersja liczbę na postać Hexadecymalną, konwersja czasu uniwersalnego UTC na czas lokalny, separator daty, format daty krótkiej, ilość dni w miesiącu, nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, pierwszy pełny tydzień w roku. • Pliki - 15 przykładów m.in. pobranie całego pliku lub fragmentu pliku do tablicy lub zmiennej typu String, czytanie, dodawanie, usuwanie, zastępowanie poszczególnych linii w pliku, datę utworzenia, data dostępu, data modyfikacji pliku oraz wielkość pliku, przekształcenie krótkiej nazwy pliku na nazwę długą.

• Dział:   III. API ... więcej o "Funkcjach Windows API"

Rozwiązania, przykładowe bazy, procedury:

• O API i funkcje API - 9 przykładów m.in. podstawowe informacje o funkcjach API. Funkcje API SendMessage (...), SetWindowPos (...), GetWindow (...), GetSystemMetrics, GetLocaleInfo (...). • System - 18 przykładów m.in. zmienne środowiskowe, ścieżki do folderów systemowych, różne dane dotyczące dysku, lista drukarek i obsługiwane rozmiary papieru, wskaźnik myszy, użytkownik i jego SID. • Praca z oknami - 10 przykładów m.in. uchwyt okna, zmiana teksu (tytułu) okna, klasa okna, styl okna, identyfikator okna, uchwyt okna o znanym ID, tworzenie okna klasy EDIT, dane okna pod wskaźnikiem myszy. • Okna dialogowe - 4 przykłady m.in. okna dialogowe: "Zapisz plik", "Otwórz plik" (z opcją wyboru wielokrotnego) i wersja uproszczona, "Wybierz kolor", "Wybierz folder". • API - Inne - 4 przykłady m.in. systemowy Notatnik i Kalkulator - przykłady użycia funkcji API.

• Dział:   IV. BITMAPY ... więcej o "Przetwarzanu bitmap o 24-bit"

Narzędzia, odpowiedzi, przykładowe bazy:

• Bitmapy 24 Bit - 9 przykładów m.in. prezentowanie, przetwarzanie i obróbka bitmap 24-bitowych w MS Access. • GDI i HDC - 8 przykładów m.in. bitmapa o 24 bitowej głębi kolorów i jej parametry, rozdzielczość monitora i przelicznik pikseli na twipy, zapis na dysk bitmapy 24-bit z formantu Image, prymitywny 'pseudoRTF' w kontrolce Image, wymiary obrazu w plikach *.jpg., *.bmp, *.png, *.gif, *.jpg, systemowe bitmapy, • Kody kreskowe - 3 przykłady - kod kreskowy EAN, kod kreskowy UPC, kod kreskowy Kodabar (Barcode). • Formant Image - 6 przykładów m.in. własne paski przewijania i powiększania bitmapy osadzonej w formancie Image, utworzenie w pamięci bitmapy (DIB), z binariów pliku *.jpg, detekcja kursora myszy nad wielokątem dowolnego kształtu. • FreeImage.dll - 5 przykładów m.in. miniatury plików graficznych tzw. Thumbsy, konwerter plików graficznych, zmiana jasności, kontrastu i współczynnik gamma obrazu.

• Dział:   V. INNE ... więcej o "Nietypowych przykładach""

Przykładowe bazy, rozwiązania i odpowiedzi:

• Shell i MsDOS - 5 przykładów m.in. funkcja Shell, a MS-DOS. M.in. uchwyt okna programu uruchomionego funkcją Shell. Synchroniczny Shell, odczyt tekstu z okna konsoli MS-DOS. • Kontrolki - 5 przykładów m.in. własne projekty kontrolki typu SpinButton i numerycznego formantu TextBox. Własny i systemowy pionowy i poziomy pasek przewijania. • eLKa - 5 przykładów m.in. Windows Recycle Bin, logi Skype - pliki czatów: chatmsg.dbb, chatmember.dbb i chat.dbb oraz  logi Skype - pliki rozmów telefonicznych: call.dbb i callmember.dbb. Konwersja znacznika czasu (TimeStamp) programu Skype. • Unikod - 5 przykładów m.in. przetwarzanie ciągów znaków w Unicode, ścieżka pliku ze znakami Unicode.